UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY ONLINE MEDIA TECHNOLOGIES LTD.

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Ta Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ("Umowa") jest umową prawną między Użytkownikiem ("Użytkownik") a Online Media Technologies Ltd ("AVS")i ma zastosowanie do Oprogramowania ("Oprogramowanie") firmy Online Media Technologies Ltd. Nie można kopiować, instalować ani używać Oprogramowania udostępnianego na tej licencji bez wcześniejszego przeczytania i akceptacji postanowień tej Umowy

Każde powielanie lub redystrybucja Oprogramowania lub jego części niezgodnie z Umową jest wyraźnie zabroniona przez prawo i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Definicje: Oprogramowanie oznacza i obejmuje oprogramowanie AVS4YOU.

Oprogramowanie AVS4YOU to wszelkie treści plików (udostępniane w formie elektronicznej do pobrania, na nośnikach fizycznych lub jakąkolwiek inną metodą dystrybucji), płyty CD-ROM lub inne media, z którymi dostarczona jest ta Umowa, które można znaleźć na stronie www.avs4you.com.

Oprogramowanie AVS4YOU jest licencjonowane na każdy komputer osobno. Każda zakupiona licencja dotyczy tylko jednego konkretnego komputera i umożliwia korzystanie z Oprogramowania AVS4YOU na tylko tym jednym komputerze. W przypadku zainstalowania i użytkowania lub ponownej instalacji Oprogramowania AVS4YOU na innych komputerach, należy zakupić dodatkowe licencje dla każdego komputera z osobna. W przypadku zmiany komputera należy zakupić nową licencję. Wszystkie aktualizacje i nowe wersje oprogramowania AVS4YOU są bezpłatne dla Użytkownika przez cały okres ważności licencji AVS4YOU.

Prawa i obowiązki Użytkownika w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania AVS4YOU lub któregokolwiek z jego składników są następujące:

Możliwe jest:

1. Instalacja i użytkowanie jednej kopii Oprogramowania AVS4YOU lub dowolnego z jego komponentów oraz wszystkich aktualizacji i nowych wersji na jednym komputerze przez okres czasu, na który zakupiona została prenumerata licencja (zazwyczaj 1 rok lub na zawsze).

2. Wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa Oprogramowania AVS4YOU lub dowolnego z jego komponentów do celów archiwalnych na urządzeniu do przechowywania danych.

3. Użytkowanie Oprogramowania AVS4YOU w sieci, pod warunkiem, że masz licencjonowaną kopię Oprogramowania AVS4YOU dla każdego komputera, który może uzyskać dostęp do Oprogramowania AVS4YOU w tej sieci w okresie czasu, na który została zakupiona prenumerata licencji (zazwyczaj 1 rok lub na zawsze). Licencja dla Oprogramowania AVS4YOU nie może być dzielona między różnymi komputerami lub używana równocześnie na różnych komputerach.

4. Otrzymywanie pomocy technicznej przez e-mail w postaci odpowiedzi na pytania i rozwiązania problemów odnoszących się do Oprogramowania AVS4YOU w okresie czasu, na który została zakupiona prenumerata licencji (zazwyczaj 1 rok lub na zawsze).

Zabronione jest:

1. Użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie lub przekazywanie innym osobom fizycznym lub prawnym kopii Oprogramowania AVS4YOU Oprogramowania z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Licencji.

2. Usuwanie informacji o prawach autorskich lub znakach z Oprogramowania AVS4YOU.

3. Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, deasemblacja lub tworzenie utworów zależnych od Oprogramowania AVS4YOU (z wyjątkiem tych działań i tylko w takim zakresie, w jakim są one wyraźnie dozwolone przez odpowiednie postanowienia prawa).

4. Wynajmowanie, dzierżawa, udzielanie dalszych licencji lub przekazywanie innym osobom fizycznym lub prawnym Oprogramowania AVS4YOU lub jego kopii, w tym związanej z nimi dokumentacji.

5. Oddzielanie komponentów Oprogramowania AVS4YOU części do celów użytkowania na więcej niż jednym komputerze.

6. Rozpowszechnianie klucza licencyjnego w jakikolwiek sposób.

7. Podejmowanie prób odtwarzania kodu źródłowego Oprogramowania AVS4YOU.

BRAK GWARANCJI.

Online Media Technologies Ltd. wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji dla Oprogramowania AVS4YOU.

OPROGRAMOWANIE AVS4YOU JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ W POSTACI "TAK JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JAWNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC, WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD BŁĘDÓW.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKAMI DZIAŁANIA I JAKOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA, JEST PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAKUP OPROGRAMOWANIA JEST JEGO SAMODZIELNĄ I NIEZALEŻNĄ DECYZJĄ.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE.

W ŻADNYM WYPADKU ONLINE MEDIA TECHNOLOGIES LTD. NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ŻADNE CELOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY (WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO NICH, UTRACONE KORZYŚCI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWEJ, LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PIENIĘŻNE), WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA AVS4YOU.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH. Copyright © 2019 Online Media Technologies Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie prawa niewymienione wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone.