UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO PRZEZ FIRMĘ ASCENSIO SYSTEM SIA

WAŻNE – PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego stanowi Umowę prawną między Tobą a firmą Ascensio System SIA określającą warunki użytkowania Oprogramowania dostarczanego przez Ascensio System SIA. Kopiowanie, instalacja lub rozpoczęcie korzystania z Oprogramowania objętego niniejszą umową licencyjną („Umowa”) przed dokładnym zapoznaniem się z poniższymi postanowieniami jest zabronione.

Powielanie lub ponowne rozpowszechnianie Oprogramowania bądź którejkolwiek z jego części niezgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi oraz karnymi.

Definicje: Na potrzeby niniejszej umowy Oprogramowanie oznacza i obejmuje Programy AVS4YOU.

Oprogramowanie AVS4YOU oznacza całą zawartość plików (dostarczonych drogą elektroniczną do pobrania, na nośnikach fizycznych lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej metody dystrybucji, w tym dysków i płyt CD-ROM) lub innych mediów objętych przez niniejszą Umowę, które można znaleźć na stronie internetowej www.avs4you.com

Licencja na Oprogramowanie AVS4YOU jest przyznawana na jeden komputer. Każda zakupiona licencja jest przypisana do jednego, konkretnego komputera i umożliwia korzystanie z Oprogramowania AVS4YOU wyłącznie na nim. Jeśli musisz zainstalować lub przeinstalować Oprogramowanie AVS4YOU na innym komputerze, należy zakupić dodatkową licencję dla każdego komputera. W przypadku zmiany komputera również należy zakupić dodatkową licencję. Wszelkie aktualizacje i ulepszenia Oprogramowania AVS4YOU są bezpłatne dla użytkownika przez cały okres ważności licencji AVS4YOU.

Twoje prawa i obowiązki w zakresie użytkowania Oprogramowania AVS4YOU lub którejkolwiek z jego części wyglądają następująco.

Możesz

Zainstalować i korzystać z jednej kopii Oprogramowania AVS4YOU lub którejkolwiek z jego części oraz wszystkich aktualizacji i ulepszeń na jednym komputerze przez okres, na który wykupiono subskrypcję (zwykle jest to Subskrypcja Roczna lub Licencja Wieczysta).

Utworzyć jedną kopię Oprogramowania AVS4YOU lub którejkolwiek z jego części w celach archiwizacji na urządzeniu magazynującym bądź innym.

Użytkować Oprogramowanie AVS4YOU w sieci pod warunkiem, że posiadasz licencję na Oprogramowanie AVS4YOU dla każdego komputera z dostępem do Oprogramowania AVS4YOU w danej sieci przez okres, na który wykupiono subskrypcję (zwykle jest to Subskrypcja Roczna lub Licencja Wieczysta). Licencja na oprogramowanie AVS4YOU nie może być udostępniana lub używana na różnych komputerach jednocześnie.Licencja na oprogramowanie AVS4YOU nie może być udostępniana lub używana na różnych komputerach jednocześnie.

Uzyskać wsparcie, odpowiedzi na pytania oraz rozwiązywać problemy dotyczące Oprogramowania AVS4YOU drogą mailową przez okres, na który wykupiono subskrypcję (zwykle jest to Subskrypcja Roczna lub Licencja Wieczysta).

Nie możesz

Użytkować, kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać kopii Oprogramowania AVS4YOU za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Licencji.

Usuwać informacji o prawach autorskich lub etykiet z Oprogramowania AVS4YOU.

Dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania AVS4YOU (za wyjątkiem i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego, niezależnie od niniejszego ograniczenia).

Wypożyczać, wydzierżawiać, udzielać sublicencji ani przekazywać Oprogramowania AVS4YOU bądź jego kopii, w tym związanej z nim dokumentacji.

Rozdzielać części Oprogramowania AVS4YOU w celu użytkowania na więcej niż jednym komputerze.

Udostępniać klucza licencyjnego w jakikolwiek sposób.

Podejmować jakichkolwiek prób odkrycia kodu źródłowego Oprogramowania AVS4YOU.

BRAK GWARANCJI.

Ascensio System SIA odrzuca odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji dotyczących Oprogramowania AVS4YOU.

OPROGRAMOWANIE AVS4YOU ORAZ WSZELKA POWIĄZANA Z NIM DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE W AKTUALNYM STANIE (AS IS), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.

WSZELKIE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA AVS4YOU PONOSISZ TY.

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE.

FIRMA ASCENSIO SYSTEM SIA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZESTOJE, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE) WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA AVS4YOU.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH Copyright © 2024 Ascensio System SIA, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej umowie, są zastrzeżone.