EINDGEBRUIKERSLICENTIE OVEREENKOMST VOOR SOFTWAREPRODUCTEN VAN ASCENSIO SYSTEM SIA

BELANGRIJK GOED LEZEN: Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u en Ascensio System SIA voor de van toepassing zijnde Softwareproducten van Ascensio System SIA. Kopieer, installeer of gebruik de Softwareproducten die onder deze licentieovereenkomst ('Overeenkomst') worden geleverd niet voordat u de volgende voorwaarden zorgvuldig hebt gelezen.

Elke reproductie of herdistributie van Softwareproducten of een van de onderdelen ervan die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers is uitdrukkelijk verboden door de wet en kan leiden tot ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Definities: Onder Softwareproducten wordt verstaan en omvat AVS4YOU software.

Onder AVS4YOU Software wordt verstaan de volledige inhoud van de bestanden (geleverd via elektronische download, op fysieke dragers of op een andere wijze van distributie), schijf(en), cd-rom(s) of andere dragers waarmee deze Overeenkomst wordt geleverd) die te vinden zijn op www.avs4you.com.

AVS4YOU Software wordt per computer gelicentieerd. Elke aangeschafte licentie is gebonden aan één bepaalde computer en maakt het gebruik van AVS4YOU Software op die ene computer mogelijk. Als u AVS4YOU software op andere computers installeert en gebruikt of opnieuw installeert, moet u een extra licentie voor elke computer aanschaffen. Als u van computer verandert, moet u een extra licentie aanschaffen. Alle updates en upgrades voor AVS4YOU Software zijn $0 voor een gebruiker gedurende de gehele geldigheidsduur van de AVS4YOU licentie.

Uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van AVS4YOU Software of een van de onderdelen daarvan zijn als volgt.

U mag

Eén exemplaar van AVS4YOU Software of één van de onderdelen ervan en alle upgrades en updates installeren en gebruiken op één enkele computer voor elke periode waarvoor u een abonnement hebt aangeschaft (doorgaans 1 jaar of onbeperkt).

Eén kopie van AVS4YOU Software of een van de onderdelen ervan maken voor archiveringsdoeleinden op een opslagapparaat of -media.

AVS4YOU Software gebruiken op een netwerk, op voorwaarde dat u een gelicentieerd exemplaar van AVS4YOU Software heeft voor elke computer die toegang heeft tot AVS4YOU Software via dat netwerk voor elke periode waarvoor u een abonnement heeft aangeschaft (meestal 1 jaar of Onbeperkt). Een licentie voor AVS4YOU Software mag niet worden gedeeld of gelijktijdig worden gebruikt op verschillende computers.Een licentie voor AVS4YOU Software mag niet worden gedeeld of gelijktijdig worden gebruikt op verschillende computers.

Ondersteuning ontvangen per e-mail om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen die zijn doorverwezen naar AVS4YOU Software voor elke periode waarvoor u een abonnement hebt aangeschaft (meestal 1 jaar of onbeperkt).

U mag niet

De AVS4YOU Software gebruiken, kopiëren, wijzigen of overdragen, behalve zoals bepaald in deze Licentie.

Eventuele eigendomsmeldingen of etiketten van AVS4YOU Software verwijderen.

Reverse-engineering, decompilatie, demontage of het maken van afgeleide werken op basis van AVS4YOU Software (behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking).

AVS4YOU Software of een kopie daarvan verhuren, leasen, sublicentiëren of toewijzen, met inbegrip van alle bijbehorende documentatie.

Afzonderlijke AVS4YOU softwarecomponenten gebruiken op meer dan één computer.

De licentiesleutel op welke manier dan ook distribueren.

Proberen de broncode van AVS4YOU Software te achterhalen.

GEEN GARANTIES.

Ascensio System SIA wijst uitdrukkelijk elke garantie voor AVS4YOU Software af.

AVS4YOU SOFTWARE EN ALLE GERELATEERDE DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD 'AS IS' ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK.

HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN AVS4YOU SOFTWARE BLIJFT BIJ U.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE.

IN GEEN GEVAL ZAL ASCENSIO SYSTEM SIA AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF ENIG ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM AVS4YOU-SOFTWARE TE GEBRUIKEN.

AUTEURSRECHTKENNISGEVING. Auteursrecht © 2024 Ascensio System SIA, Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden.