EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWAREPRODUCTEN VAN ONLINE MEDIA TECHNOLOGIES LTD.

BELANGRIJK - NEEM DEZE TEKST ZORGVULDIG DOOR: Deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst is een wettelijk bindende Overeenkomst tussen u en Online Media Technologies Ltd voor de van toepassing zijnde Softwareproducten van Online Media Technologies Ltd. Neem de volgende condities en voorwaarden zorgvuldig door voordat u de onder deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst”) verstrekte Softwareproducten kopieert, installeert of gebruikt.

Enige vorm van reproductie of herdistributie van Softwareproducten of componenten daarvan in strijd met deze Eindgebuikerslicentieovereenkomst is nadrukkelijk bij wet verboden en kan resulteren in civiel- dan wel strafrechtelijke vervolging.

Definities: Onder Softwareproducten wordt verstaan AVS4YOU Software.

Onder AVS4YOU Software wordt verstaan de inhoud van bestanden zoals te vinden op www.avs4you.com (aan u verstrekt via elektronische download, op fysieke media of via enige andere wijze van distributie), disk(s), op CD-ROM(s) of andere media waarbij deze Overeenkomst is bijgesloten.

AVS4YOU Software wordt gelicentieerd voor gebruik op één computer. Elke licentie die u aanschaft, is gebonden aan één specifieke computer en geeft recht tot het gebruik van die AVS4YOU Software op die ene computer. Als u de AVS4YOU software wilt (her)installeren en gebruiken op andere computers, moet u voor elk van die computers een aanvullende licentie aanschaffen. Als u van computer wisselt, zult u een nieuwe licentie moeten aanschaffen. Alle updates en upgrades voor AVS4YOU Software zijn gratis gedurende de geldigheidsperiode van een AVS4YOU licentie.

Uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van AVS4YOU Software en de componenten daarvan zijn de volgende:

Toegestaan is:

1. Installatie en gebruik van één exemplaar van de AVS4YOU Software en de componenten daarvan en alle upgrades/updates op één computer voor de geldigheidsperiode van het aangeschafte abonnement (meestal 1 jaar dan wel Onbeperkt).

2. Het maken van één (reserve)kopie van de AVS4YOU Software en de componenten daarvan op een opslageenheid of opslagmedia voor archiveringsdoeleinden.

3. Het gebruik van de AVS4YOU Software in een netwerkomgeving, op voorwaarde dat u over een gelicentieerd exemplaar van de AVS4YOU Software beschikt voor elke computer die via dat netwerk toegang heeft tot de AVS4YOU Software voor de geldigheidsperiode van het aangeschafte abonnement (meestal 1 jaar dan wel Onbeperkt). Licenties voor AVS4YOU Software mogen niet worden gedeeld of gelijktijdig worden gebruikt op andere computers.

4. Ontvangst van ondersteuning via e-mail als antwoord op vragen en ter oplossing van problemen met betrekking tot de AVS4YOU Software voor de geldigheidsperiode van het aangeschafte abonnement (meestal 1 jaar dan wel Onbeperkt).

Niet toegestaan is:

1. Gebruik, kopiëren of overdracht van de AVS4YOU Software anders dan volgens de voorwaarden van deze Licentie.

2. Verwijdering van eigendomskennisgevingen of -labels van de AVS4YOU Software.

3. Reverse-engineering, decompileren, disassembleren van de AVS4YOU Software of ontwikkelen van afgeleide producten op basis daarvan (uitgezonderd en uitsluitend beperkt tot gevallen waarin dit, ondanks de hier geformuleerde beperking, uitdrukkelijk is toegestaan door de geldende wetgeving).

4. Verhuur, leasing, sublicentiëring of ter beschikking stellen van AVS4YOU Software of kopiëren daarvan, met inbegrip van de bijbehorende documentatie.

5. Scheiding van componenten van de AVS4YOU Software voor gebruik op meerdere computers.

6. Enige vorm van distributie van licentiesleutels.

7. Pogingen ondernemen de broncode van de AVS4YOU Software te achterhalen.

GEEN GARANTIES.

Online Media Technologies Ltd. verstrekt uitdrukkelijk geen garanties ten aanzien van AVS4YOU Software.

AVS4YOU SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE worden GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF CONFORMERING AAN GELDENDE EISEN.

HET VOLLEDIGE RISICO ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE AVS4YOU SOFTWARE LIGT BIJ DE GEBRUIKER.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE.

ONLINE MEDIA TECHNOLOGIES LTD IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR DERVING VAN INKOMSTEN, SCHADE ALS GEVOLG VAN WERKONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE FINANCIËLE SCHADE) ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE AVS4YOU SOFTWARE.

COPYRIGHT. Copyright © 2019 Online Media Technologies Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten die in dit document niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.